Brachypterous female of Acentria ephemerella (Pyralidae).

Fig. 2 - Brachypterous female of Acentria ephemerella (Pyralidae).